பரீட்சைகள்

பிரதீபன் மாஸ்டர்

வெற்றியாளர் விபரம்

exam unit

பிரதீபன் மாஸ்டர் – October (part 4) – 30/10

note-பரீட்சை எழுத முதல் ஒரு தடவை உங்களை பதிவு செய்தல் அவசியமானது.

 

 

Exam Registration unit

       பிரதீபன் மாஸ்டர் கல்வி நிறுவனத்தினால் நடாத்தப்படும் பரீட்சைகளுக்கான registration

Mr. Physics

registration unit

Mr. Physics கல்வி நிறுவனத்தால்  நடாத்தப்படும் quiz போட்டிக்கான registration

 

exam unit

Mr. Physics – 31/08/2021 QUIZ box

note-பரீட்சை எழுத முதல் ஒரு தடவை உங்களை பதிவு செய்தல் அவசியமானது.

Education news

Back to top button