மனிதி

 • Aug- 2021 -
  27 August
  கிறுக்கல்கள்

  காதல்

  காதல், புதிதாக ஒருவரை கண்டவுடன் கரம் தனை உதறி விட்டு கால்களை பிடித்து கெஞ்சிடினும் இரக்கமின்றி பிரிவதல்லவே! ஓராயிரம் நபர்களை…

  Read More »
 • 27 August
  கிறுக்கல்கள்சூழலும் சுற்றத்தாரும்

  சூழலும் சுற்றத்தாரும்

  மனதினை குத்தி கிழிக்கும் நினைவுகளை நாம் கடந்திட நினைத்திடினும் ஏனோ சுற்றத்தாரும் சூழலும் எம்மை கடந்திட விடுவதில்லை . –…

  Read More »
 • 27 August
  கிறுக்கல்கள்சூழலும் சுற்றத்தாரும்

  வஞ்சகன்

  என் நம்பிக்கை கொன்று என் புன்னகை பறித்து என் மனம் உடைத்து என் காதல் உதறி சென்ற வஞ்சகன் அதோ……

  Read More »
 • 27 August
  கிறுக்கல்கள்சூழலும் சுற்றத்தாரும்

  நிலையில்லாமை

  இந்நொடி புன்னகை மறுநொடி தொடர்வதே இவ்வுலக வாழ்வில் சந்தேகமாகையில் இதயங்கள் உடைக்கும் செயல்களதை இங்கு நீ தொடர்வதன் காரணமென்னவோ? –மனிதி

  Read More »
 • 17 August
  கிறுக்கல்கள்

  மானிடரே…!

  மானிடரே…! தினமும் அறிந்தோ அறியாமலோ உன் பிறப்பினை நீ தூற்றிடும் உண்மை அறிவாயோ…? நிம்மதி நிலையில் மனம் உறுதிக் கொண்டு…

  Read More »