கிறுக்கல்கள்

நிலையில்லாமை

இந்நொடி புன்னகை மறுநொடி தொடர்வதே இவ்வுலக வாழ்வில் சந்தேகமாகையில் இதயங்கள் உடைக்கும் செயல்களதை இங்கு நீ தொடர்வதன் காரணமென்னவோ?

மனிதி

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button