கிறுக்கல்கள்

சூழலும் சுற்றத்தாரும்

மனதினை குத்தி கிழிக்கும் நினைவுகளை

நாம் கடந்திட நினைத்திடினும் ஏனோ சுற்றத்தாரும் சூழலும் எம்மை கடந்திட விடுவதில்லை .

மனிதி

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button