கிறுக்கல்கள்

சிட்டிசன்ஸ் கையில சில்றயும் இல்ல.. நாடா சார் இது.??

நாடா சார் இது.?

ஒரு அங்கர் இல்ல,

ரத்தி இல்ல,

கேஸ் இல்ல,

மஞ்சள் இல்ல,

மருந்து இல்ல,

பயணம் இல்ல

பஸ் இல்ல,

காசுக்கு வாங்க ஆட்டா இல்ல,

பைக் இல்ல,

12 சைஸ் டயர் இல்ல,

கல்யாணம் இல்ல,

கந்தூரி இல்ல,

ஐசியு ல பெட் இல்ல,

அவசரத்துக்கு ஒக்ஸிஜன் இல்ல,

அரசியல் பண்றவனுவளுக்கு அறிவில்ல,

கோப்பாயில இனி இடமும் இல்ல,

சென்றல் பேங்குல டொலர் இல்ல,

சிட்டிசன்ஸ் கையில சில்றயும் இல்ல..

நாடா சார் இது.?

author – பேசுபுக்கில் இருந்து

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button