கிறுக்கல்கள்

அடடா இது தெரியாம போச்சே

கொண்டோரே, சான்றோரே, ஆண்டோரே, எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாரே எம் மூத்தோரே இப்போது
எல்லாம் கேட்டு தெரிந்தும் நோய் நொடியில் சிக்கி தவித்தீரே

சிந்தனை செய்ய மறந்தீரே
புத்தியை தீட்ட தவரிட்டீரே
வந்தவன் போனவன் ஆண்டானே…

ஆண்டவன் எந்நாட்டவன் தெரியாதே.

_- known author

என்ன அழகான வரிகள் இதை முதலில் நம் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாமே

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button