கல்வி

Study physics with Mr.Physics

Study physics with Mr.Physics

  • Topic: Past paper discussion (2005)
  • Time: 8.30Am to 9.30 Am
  • தினமும்

துரித மீட்டலுடன் கூடியது.

கேள்வியுடன் சம்பந்தப் பட்ட விளக்கங்கள், விசயங்கள் யாவும் தரப்படும்.

தயவு செய்து வினாக்களை வாசித்து செய்ய முயற்சித்துக் கொண்டு வரவும்.

Record வழங்கப்பட மாட்டாது.

மாணவர்கள் தயக்கமின்றி Zoom இலேயே இணைந்து கொள்ளலாம்.

தாராள இடம் உள்ளது (ஆயிரம் பேர் வரை)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button